Rot/Rut

Rot– och rutarbete Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut

Se skatteverket.se för mer information

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrotavdrag.106.5c1163881590be297b5899d.html

Reparera / underhålla

Rotavdrag ges för att
 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial; se även Målning och tapetsering
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck; se även fönster under Glas och plåt
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor; se även rengöring av takpannor m.m. under Rengöring
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är ihopbyggda med huset
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera på grund av skadedjur
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete.
Inget avdrag ges för att
 • reparera och underhålla staket, murar och båtbryggor
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd; se även montering av markiser under Bygga om och bygga till
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon och asbest
 • bekämpa skadedjur.

Gräv och markarbete

Krav för rotavdrag
 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.
Rotavdrag ges för att
 • göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
 • göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
 • dränera husgrunder
 • göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • arbeta som kranskötare eller grävmaskinist på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
 • göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • göra markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS.
Inget avdrag ges för att
 • asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga uppfarter, gräsmattor och trädgårdsgångar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • bygga staket och murar
 • gräva för att anlägga en pool
 • betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande
 • betala för sprängbesiktning.

VVS

Krav för rotavdrag
 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion.
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa VVS- utrustningen till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.
Rotavdrag ges för att
 • dra in och reparera el-, vatten- och avloppsledningar samt att anlägga avlopp, till exempel trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp; se även under Gräv- och markarbete
 • installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar; se även Reparera och underhålla
 • byta ut flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • installera och rengöra avlopp, ventilation och imkanaler samt för att städa efteråt; se även godkänt arbete för rengöring av spisfläkt under Städning (rut)
 • installera och reparera braskaminer
 • felsöka maskiner och inventarier där vi godkänner rotavdrag för reparation, till exempel värmepump eller värmepanna
 • installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem; se även markarbete för värmeförsörjning under Gräv- och markarbete samt godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.
Inget avdrag ges för att
 • göra servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • filma avloppsrör, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • installera eller reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset
 • slamsuga och tömma septiktankar
 • reparera tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner; se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • göra energideklarationer och fuktmätningar.