Kvalitet

Vår kvalitetsplan
Höga kvalitetskrav, fullständig dokumentation samt kompetent, utbildad och erfaren personal är en förutsättning för, och självklarhet i vår verksamhet. Vårt mål är att alltid leverera bästa tänkbara tjänster och produkter.
Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa dessa regler och policys.
Vi vill skapa entreprenader där kunden på alla sätt är nöjd och väl införstådd med att allt arbete är utfört på korrekt sätt. Det är framför allt genom vårt engagemang och vår kompetenta personal som vi skapar förutsättningar för en problemfri entreprenad.
Denna plan gäller i all vår verksamhet och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika regler, egenkontrollplaner, dokument för avvikelsehantering, riskanalys m.m.
Kvalitetsmål
Vårt mål är fullständigt nöjda kunder. Vi strävar och arbetar efter att utföra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden.
Det uppnår vi genom:

• att hålla en god och öppen dialog med alla inblandade i projekten, från såväl kund/beställare till inhyrd personal/underentreprenör och egen personal.
• att göra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden genom att säkerställa att de produkter som används och tjänster som utförs uppnår fastställd och överenskommen standard.
• att aktivt verka för att samtliga anställda vet vilka mål och krav som ställs på arbetsresultat och kvalité.
• att alla anställda agerar som företagets/beställarens ansikte utåt och agerar på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. Kunden ska känna sig trygg och gärna vända sig till någon av vår personal om de har frågor.
• att arbetet drivs så att vi alltid levererar avtalad entreprenad, produkt eller tjänst inom överenskommen tidsplan och prisbild.
• att arbete grundas på en systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentering.

Ansvar och riktlinjer
Ansvaret för företagets kvalitetsarbete ligger hos företagsledning på Södra Dalarnas Mark & Bygg AB.
De anställdas intresse och ansvar för kvalité ska stimuleras genom information, utbildning, uppföljning och erfarenhetsåterföring.
Personal
Engagerade och utbildade medarbetare är avgörande i företagets kvalitetssystem. Vi ställer krav på att alla ska:

• Förstå sin roll och uppgift, kunna läsa ritningar och ha god
kunskap om AMA.
• Agera som företagets ansikte utåt.
• Ta eget ansvar och vara noga.
• Inneha de nödvändiga befogenheter, intyg och utbildningar
som krävs för projektets/entreprenadens utförande.
• Kontinuerligt tillsammans med företagets arbetsledning
utveckla sin egen kompetens och ansvarsområde.

Planering
Noggrann planering/tidsplan upprättas innan arbetets påbörjan så att god framförhållning
kan hållas avseende kabelvisning, materialbeställning m.m.
Inköp och underleverantörer
Val av leverantörer och underentreprenörer baseras på en bedömning av deras förmåga att
uppfylla våra och projektets kvalitetskrav. Denna bedömning gör vi på utifrån historiska
kontakter, personlig kännedom och erfarenhet från tidigare samarbete.
De dokument som skapas vid inköp/beställning skall klart definiera vad inköpet består av.
Vid leveransmottagande ska material/produkter kontrolleras för att upptäcka brister i kvalité
och materialval.
Kontroll
Egenkontroller av olika slag används för att säkerställa att full överensstämmelse råder med
kundens/beställarens specificerade krav på arbetets utförande och materialets/produktens
beskaffenhet. Egenkontroller används också för kontroll av mobila arbetsmaskiner och
annan teknisk utrustning som används i projektet.
Avvikelse
Avvikelse skall analyseras, orsaks- och riskbedömas samt dokumenteras. Vid eventuella
avvikelser skall korrigerande åtgärder vidtas och dokumenteras. I arbetet med avvikelser
använder vi oss av avvikelserapporter, riskanalyser och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
Dokumentation
Dokumentation görs i samtliga projekt enligt specifierade krav från beställaren och företagets
egna krav på dokumentation för att enkelt påvisa att arbetet utförts på korrekt sätt.
Dokumentation sker genom digital dagbok (Byggdagboken), fotodokumentation och andra
erforderliga intyg/dokument

Aktiviteter för att höja kvalitén i efterfrågade arbeten

¤ Utbilda fortlöpande inom de områden som berörs

¤ Digital Dagbok

¤ Projektanpassade egenkontroller

¤ Fotografering & dokumentering

¤ God projektinformation till alla berörda parter

¤ Anpassade maskiner och utrustning till det aktuella projektet

¤ Informera skolor om vad elever bör kunna när de kommer ut på arbetsplatsen