070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

KVALITETSPLAN

Södra Dalarnas Mark & Bygg AB

Vår kvalitetsplan
Höga kvalitetskrav, fullständig dokumentation samt kompetent, utbildad och erfaren personal är en förutsättning för, och självklarhet i vår verksamhet. Vårt mål är att alltid leverera bästa tänkbara tjänster och produkter.

Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa dessa regler och policys. Vi vill skapa entreprenader där kunden på alla sätt är nöjd och väl införstådd med att allt arbete är utfört på korrekt sätt. Det är framför allt genom vårt engagemang och vår kompetenta personal som vi skapar förutsättningar för en problemfri entreprenad. Denna plan gäller i all vår verksamhet och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika regler, egenkontrollplaner, dokument för avvikelsehantering, riskanalys m.m.

Kvalitetsmål

Vårt mål är fullständigt nöjda kunder. Vi strävar och arbetar efter att utföra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden. Det uppnår vi genom:

 • Att hålla en god och öppen dialog med alla inblandade i projekten, från såväl kund/beställare till inhyrd personal/underentreprenör och egen personal.
 • Att göra ett felfritt arbete från början och genom hela entreprenaden genom att säkerställa att de produkter som används och tjänster som utförs uppnår fastställd och överenskommen standard.
 • Att aktivt verka för att samtliga anställda vet vilka mål och krav som ställs på arbetsresultat och kvalité.
 • Att alla anställda agerar som företagets/beställarens ansikte utåt och agerar på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. Kunden ska känna sig trygg och gärna vända sig till någon av vår personal om de har frågor.
 • Att arbetet drivs så att vi alltid levererar avtalad entreprenad, produkt eller tjänst inom överenskommen tidsplan och
 • Att arbete grundas på en systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentation.

 

Ansvar och riktlinjer

Ansvaret för företagets kvalitetsarbete ligger hos företagsledning på Södra Dalarnas Mark & Bygg AB. De anställdas intresse och ansvar för kvalité ska stimuleras genom information, utbildning, uppföljning  och erfarenhetsåterföring.

Personal

Engagerade och utbildade medarbetare är avgörande i företagets kvalitetssystem. Vi ställer krav på att alla ska:

 • Förstå sin roll och uppgift, kunna läsa ritningar och ha god kunskap om AMA
 • Agera som företagets ansikte utåt.
 • Ta eget ansvar och vara noggrann.
 • Inneha de nödvändiga befogenheter, intyg och utbildningar som krävs för projektets/entreprenadens utförande.
 • Kontinuerligt tillsammans med företagets arbetsledning utveckla sin egen kompetens och ansvarsområde.

Planering

Noggrann planering/tidsplan upprättas innan arbetets påbörjan så att god framförhållning kan hållas avseende kabelvisning, materialbeställning m.m.

Inköp  och underleverantörer

Val av leverantörer och underentreprenörer baseras på en bedömning av deras förmåga att uppfylla våra och projektets kvalitetskrav. Denna bedömning gör vi på utifrån historiska kontakter, personlig kännedom och erfarenhet från tidigare samarbete. De dokument som skapas vid inköp/beställning skall klart definiera vad inköpet består av. Vid leveransmottagande ska material/produkter kontrolleras för att upptäcka brister i kvalité och materialval.

Kontroll

Egenkontroller av olika slag används för att säkerställa att full överensstämmelse råder med kundens/beställarens specificerade krav på arbetets utförande och materialets/produktens beskaffenhet. Egenkontroller används också för kontroll av mobila arbetsmaskiner och annan teknisk utrustning som används i projektet.

Avvikelse

Avvikelse skall analyseras, orsaks- och riskbedömas samt dokumenteras. Vid eventuella avvikelser skall korrigerande åtgärder vidtas och dokumenteras. I arbetet med avvikelser använder vi oss av avvikelserapporter, riskanalyser och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Dokumentation

Dokumentation görs i samtliga projekt enligt specifierade krav från beställaren och företagets egna krav på dokumentation för att enkelt påvisa att arbetet utförts på korrekt sätt.

Dokumentation sker genom digital dagbok (Byggdagboken), fotodokumentation och andra erforderliga intyg/dokument. Beställaren får egen inloggning och kan när som helst granska pågående arbete och följa projektets fortlöpande via digitala dagboksblad.

Aktiviteter för att höja kvalitén i efterfrågade arbeten

Exempel:

 • Utbilda fortlöpande inom de områden som berörs
 • Övergå till digital dagbok
 • Projekt anpassade egenkontroller
 • Fotografera och dokumentera
 • Information om projektet till alla berörda parter
 • Använda väl anpassade maskiner och utrustning till projekten
 • Informera alla anställda om AMA och dess betydelse
 • Informera skolor om vad elever bör kunna när dom kommer ut på arbetsplatsen
 • Källsortera både på Arbetsplatsen och kontoret