070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Södra Dalarnas Mark & Bygg AB

– Allmänt om VA och LPS

Kommunen har ansvar för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen och sköter drift och underhåll. Kommunen har även ansvar för övergripande planering av allmän och enskild vatten- och avloppsförsörjning. Om du har allmänna frågor om vatten och avlopp så kontaktar du din kommun. Sedan 1 januari 2007 gäller Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Lagen reglerar kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar. Läs mer.

Low Pressure Sewer eller lågtryck avlopp, skiljer sig från självfallsystem främst på att avloppsledningarna följer terrängen både upp och ner. Men det finns många olika skäl till att man väljer ett LPS tryckavloppssystem. Det kan vara av topografiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl.
Ett LPS tryckavloppssystem består av ett tryckledningsnät som leder avloppsvattnet från alla fastigheter i ett område fram till en gemensam anslutningspunkt. På varje fastighet placeras en liten pumpstation som tar hand om spillvattnet från fastigheten och pumpar ut det via ledningsnätet till anslutningspunkten. Pumpen är försedd med en skäranordning som finfördelar det fasta avfallet samt en backventil. Alla pumparna i tryckledningsnätet arbetar helt automatiskt och oberoende av varandra.
Precis som vid vanliga kommunala avlopp kan LPS-enheten INTE ta hand om bomullstussar, kattsand, bindor, blöjor, kläder, trasor, fimpar, tops och liknande. Större mängder fett kan också orsaka problem i tryckledningar. Därför rekommenderar vi att fettavskiljare installeras före pumpstationen vid anslutning till storkök, caféer och liknande anläggningar.
För er som har en LPS-tank med pump på er tomt, finns det lite bra saker att tänka på:

  • Om systemet larmar – använd inte avloppet! Ring kommunen för kontroll eller eventuellt pumpbyte. Om avloppet används när larmet ljuder fylls brunnen med avloppsvatten och du får själv ansvara för att tömma brunnen innan pumpbyte kan utföras.
  • Frysrisk – Om tryckledningen går ut på en nivå som ej är frostfri ska installationen kompletteras med isolering och/eller tillskottsvärme (t ex frostskyddskabel). Anlita ett proffs.
  • Det är inte tillåtet att spola ner annat än sådant som har passerat tarmkanalen. Det enda undantaget är toalettpapper som är anpassat för att kunna lösas upp i avloppshanteringen.
  • Spola inte ner fett från matlagning i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper och släng som matavfall.Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret för tanken och ledningarna till förbindelsepunkten. Kommunen har driftansvar för själva pumpen. Driftansvaret gäller dock inte för fel på pumpen som orsakats av fastighetsägaren.
Skandinavisk Kommunalteknik